Web katalóg stavebných výrobkov Všetky ceny na jednom mieste

Obchodné podmienky a právne informácie

1.    Všeobecné ustanovenia

 1. Tieto obchodné podmienky a právne informácie (ďalej len „Podmienky“) upravujú práva a povinnosti spoločnosti SYSTEMATIC spoločnosť s ručením obmedzeným, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vl. č.: 567/P. , IČO: 31656331 so sídlom Hviezdoslavova 8, 080 01 Prešov, Slovenská republika ako prevádzkovateľa (ďalej len „Prevádzkovateľ“) Web katalógu stavebných výrobkov na stránke www.stavebnevyrobky.sk  (ďalej len „Web katalóg“) a jeho používateľom  (ďalej len "Používateľ").
 2. Používateľom sa rozumie fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá si elektronicky zakúpi používanie Web katalógu formou predplatného na 1 mesiac, 3 mesiace, 6 mesiacov alebo 12 mesiacov prostredníctvom elektronickej objednávky.
 3. Používateľ potvrdzuje bezvýhradný súhlas s týmito Podmienkami odoslaním elektronickej objednávky.


2.    Elektronická objednávka a platobné podmienky

 1. Elektronickou objednávkou (ďalej len "Objednávka") sa rozumie objednanie prístupu do Web katalógu v sekcii „Objednávka“ objednávateľom (ďalej len "Objednávateľ"). Objednávateľ si vyberie dobu používania, vyplní registračný formulár s kontaktnými, prihlasovacími a fakturačnými údajmi a stlačí tlačidlo „Objednať“.
 2. O vystavení Objednávky a jej obsahu informuje Web katalóg Prevádzkovateľa a Objednávateľa prostredníctvom e-mailu. Objednávateľ obdrží v prílohe e-mailu prihlasovacie údaje a zálohovú faktúru (predfaktúru) s faktúrovanou sumou a s príslušnými účtovnými a fakturačnými údajmi.
 3. Podmienkou platnosti Objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie registračného formulára. Prevádzkovateľ nezodpovedá za omeškanie a za škodu, ktorá bola spôsobená v dôsledku toho, že Objednávateľ pri registrácii nezadal všetky požadované údaje a/alebo vyplnil registračný formulár chybne.
 4. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zrušiť objednávku bez udania dôvodu.
 5. Za automatické zrušene objednávky sa rozumie nezaplatenie zálohovej faktúry Objednávateľom v dobe splatnosti.


3.    Dodacie podmienky

 1. Po úhrade zálohovej faktúry Prevádzkovateľ aktivuje Objednávateľovi prístup do Web katalógu a oznámi mu to e-mailom na mailovú adresu, ktorú uviedol v Objednávke. Zároveň mu zašle vyúčtovaciu faktúru. Objednávateľ sa stáva Používateľom.
 2. Používateľ bude e-mailom upovedomený včas na blížiaci sa koniec predplateného prístupu do Web katalógu,  aby si v prípade záujmu prístup obnovil na ďalšie obdobie.


4.    Licenčné podmienky

 1. Používateľ má nárok na neobmedzený prístup do Web katalógu na obdobie, ktoré si objednal.
 2. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo obmedziť alebo prerušiť dostupnosť a používanie Web katalógu z dôvodu servisných zásahov a technickej údržby.
 3. Používateľ je povinný používať Web katalóg v dohodnutej miere alebo miere obvyklej.


5.    Ochrana osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že poskytnuté osobné údaje o Používateľovi, resp. Objednávateľovi nebudú zverejnené, sprístupnené, ani poskytnuté tretej strane.
 2. Ak Používateľ má záujem o ďalšie informácie, týkajúce sa údajov uložených u Prevádzkovateľa, môže sa obrátiť naňho písomne alebo e-mailom.
 3. Webový server Prevádzkovateľa  môže zaznamenávať bežné technické spojovacie údaje, ktoré sa použijú len anonymne ako základ pre štatistiky o správaní sa Používateľa za účelom zlepšovania Web katalógu  v jeho prospech.
 4. Používateľ, resp. Objednávateľ umožňuje Prevádzkovateľovi zasielať občasné informačné, servisné  a reklamné oznamy. Toto zasielanie môže Používateľ, resp. Objednávateľ kedykoľvek odvolať telefonicky alebo e-mailom.


6.    Vyhlásenie o zdrojoch dát

 1. Dáta do Web katalógu stavebných výrobkov boli spracované a očíslované  Prevádzkovateľom z verejne dostupných internetových zdrojov alebo boli  poskytnuté Prevádzkovateľovi ich výrobcami, resp. predajcami.
 2. Obrázky do Web katalógu boli spracované z www.google.com/images.
 3. Podklady, obchodné značky a obrázky patria ich majiteľom. Prevádzkovateľ ich sprostredkováva Používateľovi prostredníctvom systému štruktúrovaných dát identifikovaných rozpočtovým kódom Prevádzkovateľa a prostredníctvom vyhľadávacích a filtrovacích stromových štruktúr.
 4. Zoznam stavebných výrobkov Web katalógu je uvedený v sekcii "Produkty v katalógu" na stránke www.stavebnevyrobky.sk.


7.    Zodpovednosť za používanie

 1. Snahou Prevádzkovateľa je poskytovať prostredníctvom Web katalógu vždy správne a aktuálne údaje a informácie. Napriek tomu údaje a informácie uverejnené na týchto stránkach sú iba informatívne.
 2. Hoci informačné zdroje, ktoré používa Prevádzkovateľ sú všeobecne považované za spoľahlivé, Prevádzkovateľ nezodpovedá za správnosť a aktuálnosť informácií, ktoré preberá do Web katalógu z iných zdrojov.
 3. Prevádzkovateľ v nijakom prípade nenesie zodpovednosť za akékoľvek škody vrátane priamych alebo nepriamych, osobitných, súvisiacich alebo následných škôd, strát alebo výdavkov vzniknutých v súvislosti s týmto Web katalógom alebo jeho použitím, alebo nemožnosťou jeho použitia zo strany ktorejkoľvek osoby, alebo v súvislosti s akoukoľvek ich poruchou, chybou, vynechaním, prerušením, obmedzením dostupnosti, zdržaním v prevádzke alebo pri prenose, napadnutí počítačovým vírusom alebo iným zlyhaním.

 

8.    Ďalšie dojednania a právne informácie

 1. Vzťahy neupravené týmito Podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a všeobecne záväznými právnymi predpismi v Slovenskej republike.
 2. Podmienky sú platné až do vydania nových Podmienok. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto Podmienky kedykoľvek zmeniť a/alebo doplniť.
 3. Podmienky sa nevzťahujú na webové stránky iných spoločností, na ktoré Web katalóg odkazuje prostredníctvom webovej linky.
 4. Prevádzkovateľ udeľuje Používateľovi právo používať Web katalóg len pre jeho osobnú potrebu. Akékoľvek iné použitie podlieha predchádzajúcemu súhlasu Prevádzkovateľa v súlade s Autorským zákonom.
 5. Používateľ nesmie akýmkoľvek spôsobom zasahovať bez súhlasu Prevádzkovateľa do technickej podstaty alebo obsahu WEB katalógu a súvisiacich stránok. Právo realizovať zmeny, odstránenie alebo doplnenie akýchkoľvek súčastí Web katalógu má výhradne Prevádzkovateľ.
 6. Používateľ nesmie prenášať na webové stránky Web katalógu alebo ich prostredníctvom odosielať akékoľvek informácie odporujúce dobrým mravom alebo porušujúce právne predpisy platné v krajine používania.
 7. Používateľ sa zaväzuje v súlade so zásadami poctivého obchodného styku nepoškodzovať dobré meno a povesť Poskytovateľa.
 8. Prevádzkovateľ je oprávnený zrušiť Používateľovi prístup do Web katalógu v prípade ak poruší Podmienky bez nároku na vrátenie zaplatenej odmeny za používanie.
 9. Obchodné podmienky a právne informácie stránok www.stavebnevyrobky.sk sú platné a účinné od 1. 1. 2015.